تولیدی پوشاک آناهیتا

گواهینامه ها – تولیدی پوشاک آناهیتا

Category Archives: گواهینامه ها

حضور در کنگره بین المللی مهندسی نوین

یادمـــــان حضور در کنگره بین المللی مهندسی نوین در ارزش افرینی اقتصادی

حضور در کنگره بین المللی مهندسی نوین

حضور در کنگره بین المللی مهندسی نوین

گواهینامه مدیریت هوش اقتصادی

دریافت گواهینامه مدیریت هوش اقتصادی
از INT کشور امریکا

گواهینامه مدیریت هوش اقتصادی

گواهینامه مدیریت هوش اقتصادی

گواهینامه مدیریت توسعه و خلق ارزش افرینی در اقتصاد

دریافت گواهینامه
مدیریت توسعه وخلق ارزش افرینی دراقتصاد
از WTG اروپا

گواهینامه مدیریت توسعه و خلق ارزش افرینی در اقتصاد

گواهینامه مدیریت توسعه و خلق ارزش افرینی در اقتصاد

تاییدیه مهندسی نوین CVE ازدبیرخانه کنگره

دریافت  تاییدیه مهندسی نوین CVE از دبیرخانه کنگره

تاییدیه مهندسی نوین CVE ازدبیرخانه کنگره

تاییدیه مهندسی نوین CVE
ازدبیرخانه کنگره

گواهینامه مهندسی سیستم های بین المللی کنترل

دریافت
گواهینامه
مهندسی سیستم های بین المللی کنترل
مدیریت
ازNobelالمـــــــــان

گواهینامه کنترل کیفیت پوشاک

گواهینامه کنترل کیفیت پوشاک